LONTHAM.COM
Nang gabing iyon ay hiniling ng estudyante na sumakay ng kabayo